Чугуев

Чугуїв - перлина України, її історична і духовна скарбниця - місто, в якому хочеться жити.

Цей сайтє офіційним інтернет-ресурсом Чугуївської міської громади та неофіційним сайтом Чугуївського міськвиконкому.

Привіт Гость  Реєстрація Вхід
Чугуев
 

Рада    Подписатись на розсилку: через e-mail та на RSS

Міська рада

 Рада - представницький орган місцевого самоврядування.Міська рада є органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України,Законом «Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими Законами.

 Загальна компетенція міської ради. Міська рада правомочна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом «Про місцеве самоврядування в України» та іншими законами до її відання.

 Виключна компетенція міських рад 1.Виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються такі питання:

 1) затвердження регламенту ради;

 2) утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, затвердження та зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу, внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

 4) обрання за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради;

5) затвердження за пропозицією міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання;

 6) утворення за поданням міського голови інших виконавчих органів ради;

7) затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання;

 8) установи засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

 9) заслуховування звіту міського голови про діяльність виконавчих органів ради;

10) прийняття рішення про недовіру міському голові;

 11) заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

 12) заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

13) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

 14) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

15) скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

16) прийняття рішення про дострокове припинення повноважень міського голови у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 17) визначення відповідно до Закону кількісного складу ради;

 18) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

19) прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування та міського голови;

20) прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

21) прийняття рішень про об'єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

22) затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

 23) затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього;затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

 24) встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законом;

 25) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, затвердження положень про ці кошти;затвердження звітів про використання зазначених коштів;

 26) прийняття рішень про випуск місцевих позик;

 27) прийняття рішень щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

28) прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах;

29) встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розмір частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

 30) прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна;затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об'єктів комунальної власності, що не підлягають приватизації, визначення доцільності, порядку та умов приватизації об'єктів права комунальної власності;вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об'єктів комунальної власності майна, відчужене в процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним,про надання в концесію об'єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств,установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;реорганізація або ліквідація діючих комунальних дошкільних навчальних закладів, а також дошкільних навчальних закладів, створених колишніми сільськогосподарськими колективними та державними господарствами,допускається лише за згодою територіальної громади (загальних зборів) міста або на підставі результатів місцевого референдуму;

 31) прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

32) створення при необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

33) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

 34) рішення відповідно до Закону питань з регулювання земельних відносин;

35) затвердження відповідно до Закону ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, які є у власності відповідних територіальних громад;

36) рішення відповідно до Закону про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

37) прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом;

38) надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території міста нових об'єктів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

40) заслуховування звітів начальників органів внутрішніх справ про стан боротьби зі злочинністю, а також керівників місцевої міліції про стан громадської безпеки та охорони громадського порядку на відповідній території,клопотати перед відповідними органами питання про звільнення з посад цих керівників у разі визнання їх діяльності незадовільною;

 41) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених Законом «Про місцеве самоврядування в України» та іншими законами;

42) затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

43) затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

44) встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, дотримання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45) прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

45-1) визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

46) прийняття рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

47) прийняття рішень про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених Законом «Про місцеве самоврядування в Україні»;

 48) затвердження статуту територіальної громади;

49) затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

50) вирішення відповідно до закону питання про мову (мови), якою користуються у своїй роботі рада, її виконавчий орган та яка використовується в офіційних оголошеннях;

51) надання згоди на передачу об'єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об'єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності;

52) створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби

 Виключно на пленарних засіданнях міських рад (міст з районним поділом), крім питань, зазначених у частині першій, вирішуються такі питання:

1) визначення обсягу і меж повноважень, які здійснюють районні у містах (у разі їх створення) ради та їх виконавчі органи в інтересах територіальних громад районів у містах;

2) встановлення нормативів централізації коштів від земельного податку на спеціальних бюджетних рахунках районів міста.

 3) Виключно на пленарних засіданнях міських (міст, де створені органи внутрішніх справ) рад, крім питань, зазначених у частині першій, вирішуються такі питання:

1) створення, реорганізації або ліквідації за погодженням з відповідними головними управліннями, управліннями Міністерства внутрішніх справ України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі місцевої міліції;

2) погодження призначення на посади та звільнення з посади керівника місцевої міліції, начальників структурних підрозділів та дільничних інспекторів цієї міліції, пропозицій про їх заохочення або притягнення до відповідальності.

 

Сайт Чугуїва знаходили по наступним фразам:

Будь-який Чугуєвець може розмістити інформацію на цьому сайті без реєстрації.

кольцо Чугуевских сайтов [0]
Сайты Чугуева
Города и регионы [1]
Города и регионы, городские порталы

Опитування

Форум Чугуева

Как Вы относитесь к созданию союза русских государств: Украины, Беларуси и России?
Всего ответов: 966

Чугуевская доска объявлений

 

Сайт для багатодітних сімей та про багатодітні сім'ї

 

 

Ви зможете розшукати на сайті будь-яку інформацію:
   

 

Адреса Чугуївської міської ради та виконавчого комітету: 63503, Україна, Харківська область, м. Чугуїв, вул.Карла Лібкнехта, 35-А.
 
Яндекс.Метрика

Подписаться на рассылку